Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn cầu qua những con số

THUẬN TIỆN

Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mọi ngõ ngách của kinh tế, kéo giảm doanh thu, cắt chuỗi cung ứng và làm bốc hơi cả nghìn tỷ USD GDP toàn cầu.
Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn cầu qua những con số, theo thống kê của Wall Street Journal.
Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn cầu qua những con số, theo thống kê của Wall Street Journal.
Từ khóa: