Giá vàng diễn biến thế nào từ đầu năm 2020 đến nay?

DUY QUANG

Trước khi đột ngột tăng tốc, giá vàng từ đầu năm 2020 đã diễn biến như thế nào?
Giá vàng diễn biến thế nào từ đầu năm 2020 đến nay?