Doanh nghiệp Việt Nam 2020 qua các con số

THUẬN TIỆN

Nhóm các doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào GDP tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2018, doanh nghiệp FDI đang tăng dần trong cơ cấu loại hình doanh nghiệp cả nước.