20 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần (11/1-15/1)

Trong tuần này, 20 công ty thông báo chốt quyền cổ tức, trong đó, có 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, còn lại trả bằng tiền mặt.
Mã CK Loại sự kiện Ngày chốt danh sách cổ đông Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TCM Trả cổ tức bằng tiền  11/1 12/1   4/2 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 500 đồng/CP
AMV Trả cổ tức bằng tiền  11/1  12/1 

20/5

Trả cổ tức đợt 1/2019, 1.000 đồng/CP
AMV Trả cổ tức bằng tiền 11/1   12/1   24/6 Trả cổ tức đợt 2/2019, 1.000 đồng/CP
AMV Trả cổ tức bằng cổ phiếu  11/1 12/1    29/1 Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
NSC Trả cổ tức bằng tiền 11/1   12/1 

 22/1

Trả cổ tức đợt 2/2019, 2.500 đồng/CP
BWS Trả cổ tức bằng tiền 11/1   12/1   22/1 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, 400 đồng/CP
VCG Trả cổ tức bằng tiền 11/1  12/1    2/2 Trả cổ tức năm 2019, 600 đồng/CP, Tạm ứng cổ tức năm 2020, 600 đồng/CP
NJC Trả cổ tức bằng tiền  11/1 12/1    22/1 Trả cổ tức năm 2019, 1.200 đồng/CP
HNP Trả cổ tức bằng tiền  11/1  12/1   1/2 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 1.500 đồng/CP
DPH Trả cổ tức bằng tiền  11/1  12/1   25/1 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 1.500 đồng/CP
A32 Trả cổ tức bằng tiền  12/1  13/1  26/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 1.500 đồng/CP
TLG Trả cổ tức bằng tiền  12/1  13/1  27/1 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020, 1.000 đồng/CP
BSP Trả cổ tức bằng tiền  12/1  13/1  29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 500 đồng/CP
NTL Trả cổ tức bằng tiền  13/1  14/1 27/1  Tạm ứng cổ tức năm 2020, 1.500 đồng/CP
CDP Trả cổ tức bằng tiền   13/1  14/1  28/1 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 700 đồng/CP
ICT Trả cổ tức bằng tiền  14/1  15/1  28/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 1.000 đồng/CP
TIP Trả cổ tức bằng tiền  14/1 15/1   28/1 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 1.500 đồng/CP
NBT Trả cổ tức bằng tiền  15/1  18/1  29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 500 đồng/CP
SDN Trả cổ tức bằng tiền   15/1  18/1  29/1 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, 800 đồng/CP
STC Trả cổ tức bằng tiền   15/1  18/1  28/1 Tạm ứng cổ tức năm 2020, 1.300 đồng/CP

Nguồn: Vietstock

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương