Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công - các bài viết về Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công, tin tức Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công
Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong lĩnh vực...