Lương công chức được trả theo số tiền cụ thể - các bài viết về Lương công chức được trả theo số tiền cụ thể, tin tức Lương công chức được trả theo số tiền cụ thể
Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm.