Nhóm Cố vấn bom mìn triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Tr - các bài viết về Nhóm Cố vấn bom mìn triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Tr, tin tức Nhóm Cố vấn bom mìn triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Tr
MAT 19: Đội nữ rà phá bom mìn duy nhất tại tỉnh Quảng Trị

MAT 19: Đội nữ rà phá bom mìn duy nhất tại tỉnh Quảng Trị

Đội rà phá bom mìn với 14 thành viên, trong đó 13 người là nữ với nhiệm vụ rà phá các vật...