bảo vệ biển đông - các bài viết về bảo vệ biển đông, tin tức bảo vệ biển đông
Bảo vệ các lợi ích chính đáng của đất nước ở Biển Đông

Bảo vệ các lợi ích chính đáng của đất nước ở Biển Đông

Việt Nam cũng đã cơ bản xây dựng được đường biên giới trên bộ hoà bình, hữu nghị, hợp...