ngoại giao kinh tế - các bài viết về ngoại giao kinh tế, tin tức ngoại giao kinh tế
Thủ tướng nhấn mạnh '3 cùng' với công tác ngoại giao kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh "3 cùng" với công tác ngoại giao kinh tế

Thủ tướng khẳng định nội lực của Việt Nam có 3 yếu tố quan trọng nhất là con người,...