Chính phủ ban hành nhiều giải pháp phát triển kinh tế năm 2021

Nghị quyết 01 và 02 Chính phủ vừa ban hành nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu năm mới.

Trong đó, Nghị quyết 01 đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nghị quyết 02 tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Theo Nghị quyết 01, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa chống COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Nghị quyết 01 với 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, trong đó nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ.

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Một mục tiêu quan trọng khác Chính phủ đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn...

Với Nghị quyết 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, để thực hiện hiệu quả, Thủ tướng đã giao VCCI tiếp tục thực hiện việc đánh giá độc lập và công bố Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02, kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Vào 2 ngày 28 và 29/12/2020, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Tại Hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận, thống nhất đánh giá đánh giá tình hình, kết quả năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã thống nhất cao đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Ngày 1/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ ký ban hành 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Một số mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ:

 GDP phấn đầu khoảng 6,5% (kế hoạch Quốc hội giao là khoảng 6%).

GDP bình quân đầu người: khoảng 3.700 USD

 CPI bình quân: khoảng 4%

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội: khoảng 4,8%

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo: khoảng 66%

 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: khoảng 91%...

HOÀNG ANH