Quy định mới về tách thửa tại Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định về việc tách thửa các khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Theo quyết định, điều kiện, tiêu chí khu đất để tách thành dự án độc lập, trước hết phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; gồm một thửa đất hoặc nhiều thửa đất phải liền vùng, liền thửa. 

Khu đất phải có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường đã được quy hoạch, mặt đường tối thiểu rộng 7m; kích thước cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao ≥25m; chiều sâu thửa đất tính từ mép lộ giới hoặc mép đường hiện trạng (đối với đường chưa có lộ giới) ≥25m.

Đối với nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ tại địa bàn TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc thì diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥1.000 m2, đồng thời có tỷ lệ ≥20% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án; với địa bàn các huyện, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥1.500 m2, đồng thời có tỷ lệ ≥30%.

Còn đối với nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích không phải thương mại, dịch vụ, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥1.500 m2, đồng thời có tỷ lệ ≥30% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án...

Quy định mới về tách thửa tại Lâm Đồng- Ảnh 1.

Trong trường hợp không đủ điều kiện theo tiêu chí, quy mô, và tỷ lệ, UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Quyết định này sẽ không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án có sử dụng đất, và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định.

Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tách thành dự án độc lập trên địa bàn.

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại điều 61 và điều 62 của Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có thẩm quyền; nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm vụ tham mưu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh, trong các trường hợp được quy định. Đồng thời, Sở này chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để thu thập ý kiến đối với dự án do nhà đầu tư đề nghị. 

Để đảm bảo tính chất toàn vẹn và đồng bộ của các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phải tổng hợp, báo cáo, và đề xuất cho UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đảm nhận vai trò chủ trì kiểm tra, rà soát, và xác định phần diện tích đất thuộc các dự án. Đồng thời, Sở này sẽ áp dụng các tiêu chí, điều kiện, quy mô, và tỷ lệ theo quy định để tách thành dự án độc lập. 

VIÊN VIÊN