Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam vốn 3.000 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Hà Nội

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37 thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam ( VNX ), có hiệu lực từ ngày 20/2/2021. 

Theo quyết định, VNX theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đặt trụ sở tại Hà Nội, có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ của HoSE và HNX 
1956_1_109366
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ của HoSE và HNX 

Nhiệm vụ chính của VNX là xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán; ban hành tiêu chí giám sát giao dịch...

 VNX cũng sẽ giám sát HNX và HoSE thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên thị trường chứng khoán...

Bên cạnh đó là đào tạo, phổ biến kiến thức; cung cấp dịch vụ về thông tin thị trường, thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch; cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác.

Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VNX do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Cũng theo quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ tổ chức, vận hành hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của HNX, HoSE bao gồm Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Q.HUY