Thủ tướng Francisco Pascual Obama Asue - các bài viết về Thủ tướng Francisco Pascual Obama Asue, tin tức Thủ tướng Francisco Pascual Obama Asue
Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng

Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng

Bà Manuela Roka Botey đã trở thành Thủ tướng nữ đầu tiên của Guinea Xích sau khi được Tổng...
Not found block 'box_nb_71_cate'