hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản - các bài viết về hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản, tin tức hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản
Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm.