20 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần (21/12-25/12)

Tuần từ (21-25/12), có 20 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Công ty Chương Dương (HoSE: CDC) và May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) là 2 doanh nghiệp công bố mức chi trả cổ tức cao nhất, tỷ lệ 40%. 

Cụ thể, Chương Dương thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%, ngày đăng ký cuối cùng là 25/12. May mặc Bình Dương tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông vào 21/12.

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
PPC Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 12/1/21 Tạm ứng cổ tức bằng tiền, 350 đồng/cp
THI Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 29/1/2021 Tạm ứng cổ tức bằng tiền, 1.000 đồng/cp
PCC Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 30/12 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền 1.000 đồng/cp
BDG Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 31/12 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền 4.000 đồng/cp
UIC Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 31/12 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền 2.000 đồng/cp
GHC Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 29/12 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền 2.200 đồng/cp
HPD Cổ tức bằng tiền 18/12 21/12 7/1/21 Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
LNC Cổ tức bằng tiền 21/12 22/12 31/12 Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 35 đồng/cp
KTL Cổ tức bằng tiền 21/12 22/12 6/1/21 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 977.6 đồng/cp
VCB Cổ tức bằng tiền 21/12 22/12 8/1/21 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 800 đồng/cp
NKG Cổ tức bằng tiền 21/12 22/12 5/1/21 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền 300 đồng/cp
SMB Cổ tức bằng tiền 22/12 23/12 4/1/21 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền 1.000 đồng/cp
VCI Cổ tức bằng tiền 22/12 23/12 31/12 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền 1.000 đồng/cp
SMB Cổ tức bằng tiền 22/12 23/12 4/1/21 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền 1.000 đồng/cp
ICN Cổ tức bằng tiền 22/12 23/12 20/1/2021 Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
FOX Cổ tức bằng tiền 23/12 24/12 22/1/2021 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền 2.000 đồng/cp
MDN Cổ tức bằng tiền 24/12 25/12 11/1/21 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền 1.200 đồng/cp
CMD Cổ tức bằng tiền 24/12 25/12 11/1/21 Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền 1.500 đồng/cp
VCC Cổ tức bằng tiền 24/12 25/12 15/1/2021 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 1.000 đồng/cp
CDC Cổ tức bằng cổ phiếu 24/12 25/12   Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:2

Nguồn: Vietstock

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương