Bộ Y tế bãi bỏ thông tư về đấu thầu trang thiết bị y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật do bộ này ban hành.

Đó là các Thông tư số 03/2016/TT-BYT quy định hoạt động kinh doanh dược liệu; Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường; Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Đáng chú ý, Bộ Y tế bãi bỏ quy định khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã thực hiện hoặc giá trúng thầu đã công bố.

Bãi bỏ quy định không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán…

Bộ Y tế bãi bỏ thông tư về đấu thầu trang thiết bị y tế - Ảnh 1.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4 cũng nêu rõ điều khoản chuyển tiếp: Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư này có hiệu lực thì đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Việc phân nhóm của gói thầu trang thiết bị y tế có thể có một hoặc nhiều chủng loại trang thiết bị y tế và mỗi chủng loại trang thiết bị y tế, theo thông tư mới có thể được phân chia theo các nhóm.

Nhóm 1 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Được ít nhất hai nước trong số các nước được tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Nhóm 2 được ít nhất hai nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Nhóm 3 được ít nhất một nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Nhóm 4 được ít nhất một nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam. 

Nhóm 5 có số lưu hành tại Việt Nam bao gồm cả các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; sản xuất tại Việt Nam.

Thông tư cũng quy định việc xác định nước sản xuất trang thiết bị y tế căn cứ vào thông tin ghi trên một trong các giấy tờ: Giấy phép nhập khẩu; Số lưu hành, bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.

THANH TRÚC