đại học Hàng hải - các bài viết về đại học Hàng hải, tin tức đại học Hàng hải
Nữ trí thức với Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

Nữ trí thức với Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

Hội thảo giúp các nhà khoa học, doanh nhân và tư vấn tiếp cận các kết quả nghiên cứu có khả...