Có bao nhiêu con hồng hạc trong hình dưới đây?

Có bao nhiêu con hồng hạc trong hình dưới đây?

Ai tinh mắt hơn: Bạn nhìn thấy bao nhiêu con hồng hạc trong hình dưới đây?