Trường ngoài công lập không được thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến

Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thu sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 11/5, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá. Trong đó nhấn mạnh, thông tin khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải được tính toán, thông báo công khai, minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở thực tế triển khai công tác dạy học.

Bộ GD&ĐT thông tin trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học, để phòng tránh dịch bệnh, trường ngoài công lập không thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến.

Trường ngoài công lập không được thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến

Việc thu học phí chỉ được thực hiện khi tổ chức học trực tuyến hoặc học bù, mức thu theo quyết định của hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Cụ thể: các cơ sở mầm non, giáo dục thường xuyên thu theo số tháng thực học; giáo dục phổ thông thu không quá 9 tháng/năm; cấp đại học thu không quá 10 tháng/năm.

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh, HĐND tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trước. Việc quản lý sử dụng các khoản này thực hiện theo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định khác có liên quan.

Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, các cơ sở giáo dục ngoài công lập không thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ nếu không tổ chức học trực tuyến. Nếu đã thu phải bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán cuối năm với phụ huynh. 

Các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai học trực tuyến để xác định các mức thu hợp lý cho các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… 

Dựa trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm đã cam kết, công khai từ đầu năm học. Nhà trường cần có chính sách giảm mức thu phù hợp điều kiện của học sinh, sinh viên. 

Các khoản thu năm 2019-2020 phải được tính toán công khai, minh bạch, thỏa thuận trên cơ sở thực tế triển khai công tác dạy học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục. Người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu sẽ bị xử lý nghiêm.

Thanh Mai

Thầy cô hóa trang thành siêu nhân, công chúa đón các em học sinh đi học trở lại

Thầy cô hóa trang thành siêu nhân, công chúa đón các em học sinh đi học trở lại

Nhà trường cho biết thầy cô muốn tạo bất ngờ cho các em khi trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch.