UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện trình kế hoạch sử dụng đất trong tháng 5/2020

Các quận huyện phải trình UBND TP HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong tháng 5/2020.

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận - huyện.

Trước đó, UBND TP đã họp với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các quận Quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú... về vấn đề này và ông Võ Văn Hoan có ý kiến như sau:

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (kế hoạch và đầu tư) và UBND các quận - huyện xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 của các  quận huyện  - Ảnh: Cẩm Viên.
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 của các quận huyện - Ảnh: Cẩm Viên.

Các cơ quan liên quan nêu trên khẩn trương đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền để các quận - huyện thống nhất cách xử lý khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Đồng thời, giao Sở TN&MT chủ động liên hệ Bộ TN&MT hướng dẫn quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đât để làm cơ sở pháp lý thực hiện lập, thẩm định và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Về lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, ông Võ Văn Hoan giao UBND các quận - huyện phối hợp với Sở TN&MT rà soát lại, tách rõ danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Nêu rõ (văn bản pháp lý/văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án) có còn trong thời hạn thực hiện hay không; cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án (nếu có); điều kiện và nguyên tắc xử lý khi đề nghị tiếp tục chuyển tiếp các dự án đã được ghi kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xác định lại danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Thành phố cũng giao Sở TN&MT phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư rà soát và thẩm định lại kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận - huyện. Yêu cầu các cơ quan thực hiện đúng các nội dung nêu trên và phải trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong tháng 5/2020.

Giao Sở TN&MT đôn đốc và hướng dẫn UBND huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn khẩn trương lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để trình duyệt kịp tiến độ.

Để đảm bảo công tác lập, trình duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đúng quy định và đạt hiệu quả, giao Sở TN&MT và UBND các quận - huyện phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư có kế hoạch cụ thể về nguồn vốn, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các dự án của các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời xử lý các dự án chậm thực hiện thủ tục, tiến độ sử dụng đất chậm.

MY MY