Tháng 1/2020, nhiều văn bản về lĩnh vực đất đai có hiệu lực

Trong những ngày đầu năm 2020, nhiều quy định thuộc lĩnh vực đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.

STT

Tên văn bản

Văn bản bị thay thế, sửa đổi, bổ sung

Ngày có hiệu lực

 1

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

(Bị thay thế)

10/01/2020

 2

Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP

(Bị thay thế)

Nghị định 139/2017/NĐ-CP

(Bãi bỏ một số nội dung)

05/01/2020

 3

Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 28/2016/TT-BXD

(Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định)

Thông tư 02/2016/TT-BXD

(Sửa đổi, bổ sung một số nội dung)

01/01/2020

 4

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư 03/2016/TT-BXD

(Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung)

Theo Luật Việt Nam

MỘC MIÊN [t/h]