Thu hồi nhà, đất do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sử dụng không hiệu quả

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM yêu cầu UBND TP thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV hôm nay, 7/8.

Thu hồi nhà, đất do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sử dụng không hiệu quả. 
Thu hồi nhà , đất do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sử dụng không hiệu quả. 

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, ban lãnh đạo buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến Tổng Công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên. 

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khởi và phê bình 6 cá nhân.

Thu hồi nhà, đất do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sử dụng không hiệu quả

Từ kết quả xem xét, xử lý, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy định số 1317 của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định khác có liên quan phù hợp với Quy định số 69 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; giải quyết các hậu quả pháp lý (nếu có); tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng nhà, đất…

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Tổng Công ty theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng Công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án, để trống gây lãng phí; vi phạm các quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý công trình xây dựng sai phép, báo cáo UBND TP xem xét, xử lý.

Chỉ đạo Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp TP chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sớm thẩm định, tham mưu UBND TP ban hành Điều lệ Tổng Công ty.

NGUYÊN PHƯƠNG