Nguyễn Đức Cảnh - các bài viết về Nguyễn Đức Cảnh, tin tức Nguyễn Đức Cảnh
“Tại sao cùng là người yêu nước, muốn cứu nước mà tất cả không hiệp đoàn góp sức để làm sự nghiệp lớn?'

“Tại sao cùng là người yêu nước, muốn cứu nước mà tất cả không hiệp đoàn góp sức để làm sự nghiệp lớn?"

Bài học vỡ lòng đầu tiên của Nguyễn Đức Cảnh, đó là chỉ có tổ chức lại, đoàn kết...