Cổ phiếu Ocean Group (OGC) chuyển sang diện cảnh báo

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC - sàn HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/6.

Lý do được HOSE đưa ra do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới ngày 31/12/2021 là âm 2.726,4 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với kỳ về 409,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 240,96 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 380,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 1,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 92,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 262,8 tỷ đồng về 21,43 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 40 tỷ đồng, về âm 0,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 50,7%, tương ứng giảm 79,4 tỷ đồng về 77,13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,9%, tương ứng tăng thêm 48,15 tỷ đồng lên 289,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ là 75,97 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty nâng lỗ luỹ kế từ 2.650,4 tỷ đồng lên 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ.

Ngoài ra, xét về dòng tiền, trong năm 2021, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 109,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 41,9 tỷ đồng). Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 28,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 20 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong năm, Công ty tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh âm.

Được biết, dòng tiền kinh doanh chính năm 2021 âm 109,9 tỷ đồng là giá trị âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group giảm 22% so với đầu năm về 2.932,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 700,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 481,5 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 414,3 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới 31/12/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 173,3 tỷ đồng và chiếm 5,9% tổng nguồn vốn.

Trung tuần tháng 6/2022, One Capital Hospitality (mã OCH) và OceanGroup (mã OGC) - cũng là công ty mẹ của One Capital Hospitality đã lần lượt hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Chính bởi trễ hạn nộp báo cáo, hai cổ phiếu đang chịu hạn chế giao dịch, OGC chỉ được giao dịch tại phiên chiều, còn OCH chỉ giao dịch vào thứ Sáu trong tuần.

Muộn tới gần 3 tháng, nhưng sự chậm trễ trên đã được lên kế hoạch. Tại cả hai cuộc họp cổ đông tổ chức hồi cuối tháng 4/2022, hai doanh nghiệp đều xin ý kiến cổ đông về việc không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại báo cáo tài chính. Trả lời cổ đông khi đó, bà Lê Thị Việt Nga, đại diện IDS Equity Holding, Chủ tịch HĐQT OceanGroup cho biết, việc rà soát nhằm giúp hiểu sâu sắc và xác định tài sản công nợ của công ty.

Sau kiểm toán, tình hình tài chính của hai doanh nghiệp nhà Ocean đều chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập. Quy mô tổng tài sản của OceanGroup thu hẹp gần 470 tỷ đồng. Tương tự, tổng tài sản của One Capital Hospitality sau kiểm toán đã giảm 400 tỷ đồng, còn 2.216 tỷ đồng.

Nguyên nhân là, ngay trong tháng 6, trước khi báo cáo kiểm toán được hoàn tất, hai công ty đã được tăng trích lập dự phòng và đem bán một loạt khoản nợ phải thu. One Capital Hospitality đã tăng dự phòng cho khoản nợ xấu liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang và Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (Viptour). Công ty mẹ One Capital Hospitality và đơn vị thành viên đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi này.

Các năm trước, các khoản nợ trên cũng nằm trong danh sách các khoản nợ kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi và là một trong các nguyên nhân khiến báo cáo tài chính chỉ nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Lần đầu tiên sau 7 năm kể từ sau biến cố liên quan đến cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, OceanGroup và One Capital Hospitality nhận được ý kiến chấp thuận toàn phần từ phía công ty kiểm toán. Báo cáo tài chính của cả hai doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán và đều đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, theo ý kiến từ phía kiểm toán viên.

Tổng Hợp