SCB dự phòng rủi ro tăng vượt mức sau kiểm toán

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 thay đổi lớn trong quá trình đánh giá lại nợ xấu và chi phí dự phòng rủi ro.

Kết quả sau rà soát, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 2,34%. Việc phân loại lại nợ đã làm thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm tương ứng 962 tỷ đồng, đạt 3.411 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 624 tỷ đồng, đạt 34 tỷ đồng, thấp hơn mức 195 tỷ đồng của năm 2019. Ngân hàng cho hay việc đánh giá lại áp dụng nguyên tắc thận trọng trong đánh giá chất lượng tín dụng cũng giúp tăng tính an toàn cho SCB trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chi phí trích lập dự phòng rủi ro cũng được điều chỉnh để phù hợp với phê duyệt của NHNN cho phép SCB trích lập dự phòng tuỳ thuộc vào năng lực tài chính của mình. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của SCB vừa công bố cho biết, trong quá trình kiểm toán, Ngân hàng đã thực hiện rà soát và đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhằm đảm bảo tính phù hợp, thận trọng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Kết quả sau rà soát, tỷ lệ nợ xấu của SCB là 2,34% - vẫn nằm trong giới hạn của Ngân hàng Nhà nước là 3%.

Năm 2020, tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SCB là 1.338 tỷ đồng, số dư quỹ dự phòng đạt hơn 12.878 tỷ đồng. Trước kiểm toán mức dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của SCB đạt khoảng 4.225 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động sau kiểm toán của SCB đạt 5.686 tỷ đồng, với đóng góp chính từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh trái phiếu Chính phủ và kinh doanh ngoại hối. Thu nhập thuần từ dịch vụ của SCB đạt 1.775 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên 40%.

Nhật Hạ