CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) lỗ ròng gần 29 tỷ

Theo giải trình của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh DXS, nguyên nhân khiến Công ty chuyển từ lãi ròng 331 tỷ đồng ở quý 4 năm trước sang lỗ ròng gần 29 tỷ đồng trong quý 4 năm nay.

Công ty cũng trích lập dự phòng các khoản phải thu đồng thời tăng chi phí hoạt động do mở rộng hệ thống và đầu tư cho các mảng kinh doanh mới.

Lũy kế cả năm 2021, DXS ghi nhận doanh thu thuần gần 4,329 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 38%, còn gần 539 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác lỗ gần 36 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh 2021, DXS đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu thuần hợp nhất giảm 45%, từ 7,598 tỷ đồng xuống còn 4,200 tỷ đồng và lãi ròng cũng giảm 46%, từ 1,483 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 67% mục tiêu lợi nhuận. Tính đến cuối năm 2021, quy mô tổng tài sản của DXS đạt gần 15,148 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm 70% tổng tài sản, giá trị hơn 10,560  tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm.

Nợ phải trả hơn 7,384 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở phải trả ngắn hạn khác gần 4,553 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án (3,945 tỷ đồng), nhận đặt cọc của khách hàng cá nhân mua căn hộ (204 tỷ đồng)… Ngoài ra, DXS còn có dư nợ vay ngắn hạn gần 1,034 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại, tăng 64% so với đầu năm.

Tổng Hợp