Đóng BHYT hộ gia đình trước 3 năm sẽ được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục?

Có thể đóng BHYT trước bao nhiêu tháng và đối tượng nào được tham gia BHYT hộ gia đình được xem là những vấn đề được nhiều thắc mắc.

Có được tham gia  BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình khi đã có thẻ BHYT do cơ quan BHXH đóng hay không?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cá nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.

Mặt khác, căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình :

  • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.
  • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH đóng. Khi đã tham gia BHYT theo nhóm do cơ quan BHXH đóng thì sẽ không thể tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại thời điểm các nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH sẽ báo giảm cắt thẻ BHYT hộ gia đình mà cá nhân này đã tham gia trước đó để cấp thẻ BHYT thất nghiệp do cơ quan BHXH đóng. 

Khi cắt thẻ BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ thông báo đến người lao động biết để quay về đại lý nhận lại tiền thoái trả BHYT hộ gia đình. Nếu cá nhân chưa nhận tiền thoái trả thì liên hệ cơ quan BHXH để được tính lại. Khi cá nhân hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ phục hồi thời gian tham gia BHYT hộ gia đình từ tháng kế tiếp.

Đối tượng nào được tham gia BHYT hộ gia đình?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người thuộc nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng, do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách Nhà nước đóng, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc do người sử dụng lao động đóng.

Đóng BHYT hộ gia đình trước 3 năm có được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục không?

Tại  Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: Từ ngày 1/1/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Khoản 6 Điều 15 Luật BHYT 2014 quy định phương thức đóng BHYT “Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT”.

Theo các quy định nêu trên thì việc cá nhân muốn đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình trước 3 năm để được hưởng quyền lợi 5 năm liên tục là không có căn cứ.

Có thể nộp trước tiền BHYT cho những năm tới không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình : Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này; Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Trường hợp cá nhân muốn gia hạn thẻ BHYT tại khu vực khác khu vực đã mua trước đó thì phải cung cấp sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú với cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT.

Tại Khoản 6 Điều 15 Luật BHYT 2014 quy định phương thức đóng BHYT “Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT”.

Vì vậy, cá nhân chỉ được đóng tiền tham gia BHYT tối đa trước 12 tháng.

(Nguồn: Chính Phủ)

PV