Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 18/4 - 24/4/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 18/4 - 24/4/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 18/4 - 24/4/2021
Lịch cúp điện Thành Phố Biên Hòa
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
20-04-21 9:45:00 11:30:00 Một phần Kp Đồng Nai, P. Hóa An. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:15:00 12:00:00 Một phần Kp5, 6, P. Tân Phong. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 9:45:00 11:30:00 Một phần KP Đồng Nai – P.Hóa An TBA: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 13:30:00 14:00:00 Mất điện một phần P.Tân Phong Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18-04-21 8:00:00 8:30:00 Mất điện một phần P.Tân Phong Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20-04-21 13:30:00 16:30:00 PĐ từ LBS NTN tại RMU UB Tỉnh đến LBS NTN tại RMU BL28, một phần KP1 P. Thanh Bình-Khu CC P. Thanh Bình. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 7:45:00 9:30:00 Một phần Kp5, 6, P. Tân Mai. TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 16:00:00 Một phần Kp 5, 8, P. Tam Hiệp. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:00:00 14:00:00 PĐ từ LTD EROS Quan đến RMU 7B, mất điện một phần P. Tân Tiến. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25-04-21 13:30:00 14:00:00 PĐ từ REC Cục Hải Quan đến LTD EROS, mất điện một phần P. Tam Hòa, P. Tân Mai, P. Tam Hiệp, P. Tân Tiến. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
23-04-21 8:00:00 12:30:00 PĐ từ RMU Thống Nhất 4 đến tủ RMU CX Giấy Tân Mai, mất điện TBA CX Giấy Tân Mai, một phần KP1 P. Thống Nhất. TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 13:30:00 16:30:00 Một phần Kp 1, 4, 5, P. Thống Nhất. TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:00:00 8:30:00 PĐ từ REC Cục Hải Quan đến LTD EROS, mất điện một phần P. Tam Hòa, P. Tân Mai, P. Tam Hiệp, P. Tân Tiến. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
22-04-21 9:00:00 13:00:00 Một phần Kp 5, P. Bửu Hòa. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Định Quán
20-04-21 13:30:00 15:00:00 Ấp 5 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 14:00:00 16:10:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:00:00 9:30:00 Ấp 5, 6 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 7:45:00 9:45:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5 - Xã Phú Thịnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp Hòa Trung - Xã Ngọc ĐỊnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 4 - Xã Phú Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:00:00 9:45:00 Ấp 2 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 10:00:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 114 - Thị Trấn Định Quán và ẤP 7 - Xã Gia Canh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21-04-21 10:45:00 12:45:00 Ấp Chợ - xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 15:15:00 16:30:00 Ấp 7 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Gia Canh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 13:15:00 15:15:00 Ấp 5 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 10:30:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 1, 2 - Xã Tà Lài Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 15:30:00 16:45:00 Ấp 6 - Xã Thanh Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Gia Canh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 10:00:00 11:30:00 Ấp 6 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21-04-21 8:00:00 10:30:00 Ấp 4 - Xã Phú Ngọc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 10:15:00 11:15:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Lịch cúp điện huyện Vĩnh Cửu
18-04-21 8:30:00 16:30:00 Các TBA: Tam Hiệp Thành, Tam Hiệp Thành 1, Tam Hiệp Thành 2 - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 16:45:00 17:45:00 Một phần: ấp Thái An và ấp Bình Trung – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24-04-21 8:30:00 10:30:00 Trạm Ngân Hàng- TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 5 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 – xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:30:00 11:30:00 Cty TNHH Đông Tây Tây Nguyên - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 13:30:00 16:30:00 Trạm Tân Phát Tài - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 5 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 10:45:00 12:15:00 Một phần ấp 1 – xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trung – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 13:30:00 16:30:00 TBA Mỏ Đá Thăng Long & Mỏ Đá Thăng Long 1 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:00:00 15:20:00 TBA Duy Khương và TBA Duy Khương 1 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
20-04-21 10:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Cây Xoài, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:30:00 11:30:00 Trạm Giày Da Việt Ý - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 9:00:00 Một phần: ấp 1, ấp 2 và ấp 5 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:30:00 10:30:00 Trạm Nhân Hòa - xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24-04-21 13:30:00 16:30:00 Trạm Minh Thành - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 7:50:00 9:10:00 TBA Nguyễn Thanh Loan - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
25-04-21 8:30:00 12:00:00 Trạm Khang My 1 - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 8:30:00 11:30:00 Trạm Tân Phát Tài 1 - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện vĩnh Cửu TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:30:00 11:30:00 Trạm Phú Khang Thịnh 1 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:45:00 10:30:00 Một phần ấp 1 – xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 7:30:00 13:30:00 TBA DN Thiện Tân 2 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
23-04-21 13:30:00 16:30:00 Một phần Khu 2 ấp Bình Thạch - xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:10:00 9:50:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Cây Xoài – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 13:30:00 16:30:00 Trạm Tân Thuyết 1 - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 13:30:00 16:30:00 Trạm Thép Thuận Hòa - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 9:30:00 9:50:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
23-04-21 7:30:00 8:30:00 Một phần ấp 1 – xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 13:15:00 14:45:00 Một phần: ấp 1 và ấp 2 – xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:10:00 8:30:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:30:00 11:30:00 Trạm Hoàng Trung 1 - xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24-04-21 14:00:00 16:10:00 Một phần Ấp 6, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 7:50:00 9:10:00 TBA Đào Văn Tỵ - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Khách hàng đề nghị cắt điện
Lịch cúp điện huyện Thống Nhất
20-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 9:45:00 15:45:00 Ấp Đức Long 2, Đức Long 3- xã Gia Tân 2 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 9:15:00 11:45:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 7:55:00 11:05:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 13:15:00 15:15:00 Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Thị Xã Long Khánh
19-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện khu 2,3,4,5,6 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
26-04-21 7:00:00 8:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 08h00. Trưa từ 12h00 đến 13h00. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 6:00:00 6:15:00 Mất điện đường Hồ Thị Hương từ Ngã ba Cua heo đến Chợ Nhỏ, phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, khu tái định cư xã Bảo Vinh thành phố Long Khánh. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 17:15:00 17:30:00 Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 07h15. Chiều từ 17h15 đến 17h30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27-04-21 14:30:00 16:30:00 Mất điện khách hang Ngô Ánh 4 TBA: Sửa chữa thường xuyên
27-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần khu 1,2,9 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
26-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 1,2,7,8 ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
27-04-21 10:00:00 11:30:00 Mất điện khách hàng Phượng Trường TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 16:30:00 17:30:00 Mất điện một phần khu phố 5 phường Xuân Hòa, phường Phú Bình TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 08h00. Chiều từ 16h30 đến 17h30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
29-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện tổ 16,17 ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
Hôm nay (17/04/2021) 7:30:00 17:30:00 Mất điện đường Hồng Thập Tự khu phố 4 phường Xuân Trung tp Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
28-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 5,10,13,14 ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
27-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 1,2,4 ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
22-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện khu 6,7,8,9 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19-04-21 7:30:00 10:00:00 Mất điện đường Nguyễn Văn Bé khu phố 2 phường Xuân Trung TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26-04-21 12:00:00 13:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 08h00. Trưa từ 12h00 đến 13h00. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27-04-21 8:30:00 9:50:00 Mất điện khách hàng Cơ sở Mê Kông TBA: Sửa chữa thường xuyên
29-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện khu 3,4,5,6 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
25-04-21 9:00:00 12:00:00 Mất điện khách hàng công ty NYG TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện khu 6,7,8,9 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
25-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần khu 8,9 ấp Cẩm Tân, tổ 10 ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
27-04-21 13:00:00 14:30:00 Mất điện khách hang Cán Tôn Quốc Tâm TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 13:30:00 15:30:00 Mất điện tổ 1,17,11,3,6,9 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 7:30:00 17:30:00 Mất điện đường Hồng Thập Tự khu phố 4 phường Xuân Trung tp Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần đường Hồng Thập Tự khu phố 5 phường Xuân Trung tp Long Khánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20-04-21 7:30:00 9:30:00 Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình tp Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 7:00:00 8:00:00 Mất điện một phần khu phố 5 phường Xuân Hòa, phường Phú Bình TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 08h00. Chiều từ 16h30 đến 17h30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 7:30:00 9:30:00 Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình tp Long Khánh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 7:00:00 7:15:00 Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh. Sáng từ 07h00 đến 07h15. Chiều từ 17h15 đến 17h30 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28-04-21 7:30:00 17:30:00 Mất điện một phần tổ 5,10,13,14 ấp Tân Phong xã Xuân Tân TP Long Khánh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
Lịch cúp điện huyện Trảng Bom
20-04-21 8:00:00 15:30:00 Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:30:00 15:30:00 Một phấn ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, 1 phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom. TBA: Sửa chữa thường xuyên
24-04-21 8:30:00 14:30:00 Một phần ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:30:00 15:30:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:30:00 15:30:00 Một phần khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện huyện Long Thành
25-04-21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải TBA (400+1000)kVA Cty Home Vogare Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 10:30:00 14:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty TNHH MTV SX TM DV Phước Tân - Phường Phước Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 9:30:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x15kVA Sân Vận Động Long Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 13:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 750kVA CKLM&XDMN Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Rock Team - KCN Gò Dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:30:00 9:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA DNTN Hảo Loan TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 9:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Cty CP PT KCN Tín Nghĩa TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 2000kVA -T2 Cty Poh Huat Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải TBA (2x560)kVA T4, T6 Cty Vĩnh Cường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 7:15:00 17:15:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty TNHH MTV SX TM DV Phước Tân - Phường Phước Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Pencera - KCN Gò Dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Gas Pheonix - KCN Gò Dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 750kVA Cty Tấn Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 9:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Phước Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:30:00 9:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA CS Nguyễn Văn Hậu TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 4 - Xã Phước Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 8:30:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải TBA (2000+1500)kVA Cty Seogwang Việt Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 2x560kVA Cty CP Cấp Nước Hồ Cầu Mới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải TBA 2x2000kVA-T1 Cty Poh Huat Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trên Đường 11, Đường 12 - KCN Long Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:30:00 9:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x15kVA CS Đỗ Ngọc Thắng TBA: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:15:00 9:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Nhà Xưởng số 13 - KCN Long Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:30:00 9:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA CS Võ Thị Kim Hoa TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải TBA 320kVA -T1 Cty Chiên TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 9:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA Cty CP BOT An Thuận Phát TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 13:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu 15 - Xã Long Đức TBA: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 8:00:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 320kVA Công ty LS và TBA 160kVA QL Đường Bộ (Công ty Đồng Thuận) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 11:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3, T4 Cảng Gò Dầu B - KCN Gò Dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:30:00 9:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA CS Nguyễn Thành Nhân TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 9:30:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA DNTN Phước Thành An Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:00:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Khánh 2 - Phường Tam Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 9:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA DNTN Hùng Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 8:30:00 14:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 2 - Phường Tam Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Khánh 1 - Phường Tam Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:30:00 9:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA LD Bò Sữa 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:30:00 9:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x15kVA Tôn Hoa Sen TBA: Sửa chữa thường xuyên
23-04-21 13:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Suối Cả - Xã Bàu Cạn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc
ôm nay (17/04/2021) 8:30:00 10:00:00 08h30 - 10h00: Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát. TBA: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 7:30:00 17:00:00 - Một phần ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng - xã Xuân Trường. - Một phần ấp Bàu Sen - xã Xuân Trường. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 16:00:00 16:45:00 Trạm khách hàng Bưu điện Lang Minh - xã Lang Minh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 13:00:00 17:00:00 - Toàn bộ các ấp Bầu Cối, 4A, 4B và một phần các ấp 5, 6, 8 - xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã 3 Chế Biến vào hướng Bầu Cối) - Các trạm khách hàng Nông Trường Thọ Vực 1 và 2; Công ty Thọ Vực; Công ty Thọ Vực 1, 2 , 3, 4; Trần Quang Hợp; Trường Tiểu Học 3/2; Bưu điện Xuân Bắc; BTS Xuân Bắc, Khu Nông Nghiệp Thọ Vực, Lê Đức Ngọc, Kiều Như Khiêm, Hoàng Huy Lộc, Phan Thanh Hiền - xã Xuân Bắc. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 6:00:00 17:30:00 Khu vực các ấp Cây Da, Bầu Sình, Chà Rang - xã Suối Cao. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
19-04-21 7:30:00 13:00:00 - Các xã Xuân Trường, Xuân Thành, Suối Cao (khu vực từ cầu Phước Hưng về hướng Xuân Thành, Suối Cao) - Một phần các khu 1, 2, 7 - Thị trấn Gia Ray (các trạm CS hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Karaoke Nice 1) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25-04-21 7:30:00 17:00:00 - Toàn bộ các xã Xuân Hưng, Xuân Hòa. - Một phần các ấp 1, 2, 3, 4 - xã Xuân Tâm và các trạm khách hàng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, UBND xã Xuân Tâm, HTX Đại Nam 1, Trang trại Ông Vượng, Đàm Thị Đào, Công ty Anh Khôi, Công ty Anh Khôi 2, Công ty Phan Tấn Phong. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Hôm nay (17/04/2021) 4:15:00 6:00:00 Nông súc sản Đồng Nai 1 Chạm chập phần sau KH
Lịch cúp điện huyện Tân Phú
20-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5 - Xã Phú Thịnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 10:00:00 11:30:00 Ấp 6 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21-04-21 8:00:00 10:30:00 Ấp 4 - Xã Phú Ngọc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 14:00:00 16:10:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 13:30:00 15:00:00 Ấp 5 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 8:00:00 9:45:00 Ấp 2 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 10:00:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 15:15:00 16:30:00 Ấp 7 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21-04-21 10:45:00 12:45:00 Ấp Chợ - xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 114 - Thị Trấn Định Quán và ẤP 7 - Xã Gia Canh. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 10:15:00 12:15:00 Ấp 1, 2 - Xã Tà Lài Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 15:30:00 16:45:00 Ấp 6 - Xã Thanh Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Gia Canh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:00:00 9:30:00 Ấp 5, 6 - Xã Phú Lập Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23-04-21 7:45:00 9:45:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 10:15:00 11:15:00 Ấp 5, 6 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Hôm nay (17/04/2021) 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Gia Canh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22-04-21 10:15:00 12:45:00 Ấp 4 - Xã Phú Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21-04-21 14:00:00 16:30:00 Ấp 3 - xã Suối Nho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp Hòa Trung - Xã Ngọc ĐỊnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19-04-21 8:00:00 10:00:00 Ấp 5 - Xã Trà Cổ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19-04-21 13:15:00 15:15:00 Ấp 5 - Xã Phú An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20-04-21 10:30:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện huyện Cẩm Mỹ
20-04-21 8:30:00 12:00:00 Ấp 3 xã Lâm San Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

MAI UYÊN