Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 22/7 đến 28/7/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 22/7 đến 28/7/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
22/7/2020 H39CR016D Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông. Từ 8h30 - 9h00
H29HR048D Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn. Một phần ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì. Từ 9h00 - 10h00
H29CR145D Một phần KP3, Thị Trấn Hóc Môn. Từ 9h00 - 11h00
H29FR032D Một phần ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn. Từ 9h00 - 11h00
H29GR021D Một phần ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì và một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. Từ 9h00 - 9h15
H39CR010D Một phần ấp Tân Tiến và ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông. Từ 9h00 - 9h30
B29CR001D Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Thượng. Từ 10h30 - 11h30
B29MR002D Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Thượng. Từ 11h30 - 12h00
H39AR002D Một phần ấp Trung Chánh 1 và ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh. Từ 13h00 - 13h30
H29GR064D Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Sơn. Từ 13h30 - 14h30
H29GR063D Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Sơn. Từ 13h30 - 13h45
B29MR114D Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng. Từ  13h45- 14h00
H29GR087D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. Từ 14h30 - 15h00
H29GR052D Một phần ấp 2 và ấp 3, xã Xuân Thới Sơn. Từ 8h30 - 9h00
H29GR088D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. Từ 8h30 - 9h00
B29CR110D Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm. Từ  9h30 - 10h00
B29LR006D Một phần ấp Tiền Lân, ấp Tiền Lân 1 và ấp Trung Lân, xã Bà Điểm. Từ  9h30 - 10h00
H29GR030D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. Từ  9h30 - 10h00
23/7/2020 H39BR075D Một phần ấp Chánh 2, xã Tân Xuân. Từ 8h30 - 9h30
H29GR049D Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. Từ 8h30 - 9h00
B29CR257D Một phần  ấp 1, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 10h00
H29FR129D Một phần ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn. Từ 10h30 - 11h30
N19OR056D Một phần ấp 5, xã Đông Thạnh. Từ 10h30 - 10h35
N19BR434D Một phần ấp Đông Lân, xã Bà Điểm. Từ 13h00 - 14h00
H39BR042D Một phần ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì và, KP4, Thị trấn Hóc Môn. Từ 13h30 - 14h30
B29CR139D Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng. Từ 13h30 - 13h45
H29FR137D Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 2 và ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn. Từ 14h30 - 14h45
B29CR219D Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 9h30
H29GR058D Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Sơn. Từ 9h30 - 10h00
B29CR161D Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng. Từ 13h45 - 14h00
C39IG1 Một phần ấp 4 và ấp 5, xã Đông Thạnh. Từ 9h00 - 9h05
H39A8 Một phần ấp Trung Chánh và ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh. Từ 11h00 - 11h05
H39A8 Một phần ấp Trung Chánh và ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh.. Từ  15h30 - 15h35
24/7/2020 N19HR036D Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Từ 8h30 - 9h30
N19GR049D Một phần ấp Mỹ Hòa 1, ấp Mỹ Huề và ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh. Từ 9h00 - 9h15
H29JR124D Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 9h30
C39HR023D Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 10h00
H29GR071D Một phần ấp 1 và ấp 2, xã Xuân Thới Sơn. Từ 9h30 - 10h00
N19JR059D Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. Từ 10h30 - 11h30
C39HR006D Một phần ấp 2 và ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Từ 10h30 - 11h30
     
C39BR009D Một phần ấp 7, xã Đông Thạnh. Từ 10h30 - 10h45
H29GR070D Một phần ấp 1 và ấp 2, xã Xuân Thới Sơn. Từ 10h30 - 11h00
H29GR074D Một phần ấp 1 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn. Từ 11h30 - 12h00
B29MR067D Một  phần ấp Tây Lân và ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm. Từ 13h30 - 15h00
H29IR004D Một phần ấp Thới Tứ và ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn. Từ 13h30 - 14h30
H29JR068D Một phần ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông. Từ 13h30 - 13h45
H39CR054D Một phần ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông. Từ 13h45 - 14h00
H29HR009D Một phần ấp Tân Thới 3 xã Tân Hiệp. Một phần ấp Thống Nhất 1 và ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì. Từ 14h30 - 14h35
25/7/2020 G39GE Một phần ấp Nhị Tân 1 và ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì. Một phần ấp 1 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn. Từ 9h00 - 13h00
B29LR010D Một phần ấp Bắc Lân và ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm. Từ 8h30 - 9h00
G39GR016H Một phần ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì. Từ 9h00 - 13h00
H29JR079D Một phần ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp. Từ 10h30 - 11h00
26/7/2020 G39GE Một phần ấp Tân Lập, ấp Nhị Tân và ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì. Từ 9h00 - 13h00
B29LE14 Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 9h05
H29JD22 Một phần ấp 3, Xuân Thới Sơn. Từ 11h00 - 11h15
H29JA2 Một phần ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp. Từ 11h00 - 11h05
G39GF6 Một phần ấp 4, Xuân Thới Sơn. Từ 14h30 - 14h35
G39HG21 Một phần ấp 1, Xuân Thới Thượng. Từ 14h30 - 14h35
B29MR091D Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông. Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Từ 9h00 - 12h30
B29MR098N Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông. Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Từ  9h00 - 12h30
27/7/2020 B29LR042D Một phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm. Từ 9h30 - 10h00
B29LR033D Một phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm. Từ 10h30 - 11h00
B29LR041D Một phần ấp Trung Lân, ấp Hậu Lân và ấp Đông Lân, xã Bà Điểm. Từ  11h30 - 12h00
28/7/2020 B29LR063D Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm. Từ  9h30 - 10h00
B29LR076D Một phần ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm. Một phần ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông. Từ  8h30 - 9h00
N19KR167D Một phần ấp Mỹ Hòa 1 và ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân. Từ  9h00 - 11h00
B29LR009D Một phần ấp Hưng Lân và ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm. Từ  10h30 - 11h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH