Ngày 25/1, Đại hội XIII họp phiên trù bị

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Hôm nay (25/1), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức bắt đầu. Trong ngày đầu tiên, Đại hội sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Sau phiên trù bị, đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII...

Về dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trong toàn quốc, tăng 77 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc. Những người kết nạp Đảng từ tháng 1/1987 đến nay chiếm tỷ lệ hơn 86%; từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm tỷ lệ 0,38%; từ tháng 5/1975 đến nay tháng 12/1986 chiếm tỷ lệ trên 13%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi.

Bộ Chính trị đã thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn, phân công 191 uỷ viên Trung ương đương nhiệm (171 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu.

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 25/1. Ảnh: TTX

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 25/1. Ảnh: TTX

Dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII sẽ được thông qua tại phiên trù bị sáng nay quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; việc đề cử phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII nêu rõ sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp; việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở). Khi được thông qua, Quy chế bầu cử sẽ áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội XIII và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau phiên trù bị, Đại hội XIII sẽ chính thức khai mạc ngày 26/1 và bế mạc sáng 2/2. Trong 9 ngày làm việc, các đại biểu sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội XIII cũng kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thanh Mai

Kỳ vọng khởi sắc về điện ảnh Việt dịp Tết Tân Sửu 2021

Kỳ vọng khởi sắc về điện ảnh Việt dịp Tết Tân Sửu 2021

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các đoàn làm phim và nhà phát hành vẫn sẽ mang đến cho khán giả những bộ phim bức phá vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.