Cách tính lương, phụ cấp sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng, từ 1/7.

Ngày 26/6, Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và hội. Thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ 1/7.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Cách tính lương, phụ cấp sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24 ngày 14-5-2023 của Chính phủ để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Cụ thể, mức lương thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp từ 1/7 sẽ được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung được tính theo, mức phụ cấp thực hiện từ 1/7 bằng mức lương hiện hưởng từ 1/7 cộng mức phụ cấp lãnh đạo thực hiện cộng mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện và nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Với mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) được tính theo mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí.

Cụ thể, mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều 2 Nghị định số 34, ngày 24/4/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều 2 Nghị định số 34.

Từ ngày 1/8, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 34 Nghị định số 33, ngày 10/6/2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 34 Nghị định số 33.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại thông tư này.

Thanh Mai

Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh tập trung, nghe phổ biến quy chế thi. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 chính thức từ 28-29/6 với 4 buổi thi.