Lịch cúp điện Quảng Ngãi từ ngày 26/4 - 1/5/2021

Cập nhật lịch cúp điện Quảng Ngãi từ ngày 26/4 - 01/05/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN QUẢNG NGÃI TỪ NGÀY 26/4 - 1/5/2021
Điện lực Tên trạm Từ Đến
ĐIỆN LỰC BÌNH SƠN
ĐL Bình Sơn TBA Bình Minh 2 25-04-21 8:00 25-04-21 11:00
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 1 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 2. 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 3 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 4 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 5 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 6 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 7 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA KDC Phước Thiện 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NĐH điện Dung Quất 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 3 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 7 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 9 (160KVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA cấp nước đồn biên phòng 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 14 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 9 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 8 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA bệnh viện Dung Quất 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 1 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 3 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 4 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 5 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 6 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 7 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 8 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 9 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Tây 10 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 1 (Thanh 3) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 3 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Thanh Đông 4 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 1. 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 2. 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 4 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 5 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 6 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 8 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 10 (75KVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 11 (30KVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 12 (100kVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT ĐT năng lượng Hoàng Đạt 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT ĐT năng lượng Gia Hưng 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT Danh Bình Solar Việt Nam 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT Công ty TNHH NL Phúc Lộc 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT tái tạo Hùng Cường 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA NLMT Phúc Lộc 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA CS Vạn Tường 4 (CS8) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Vạn Tường 2 (B Điện) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA TTVH TT Vạn Tường 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA trường CĐ KTCN Dung Quất (160kVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 1 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA trụ sở BQLKKT Dung Quất 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA đài truyền hình Dung Quất 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Khu nhà ỏ và DV CBCNV NMLD Dung Quất 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA xử lý nước thải TP Vạn Tường 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA chuyên gia vạn tường 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Nhà nghỉ Dưỡng Vạn Tường (320kVA) 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA xưởng gia công gỗ Nguyễn Tấn Ninh 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA CS Bình Hoà 1 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA CS Bình Hoà 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 1 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 2 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bơm Bình Thanh 3 25-04-21 16:50 25-04-21 16:52
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 1 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 2. 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 3 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 4 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 5 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 6 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 7 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA KDC Phước Thiện 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA NĐH điện Dung Quất 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 3 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 7 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hòa 9 (160KVA) 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA cấp nước đồn biên phòng 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hoà 14 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 9 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Hải 8 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA bệnh viện Dung Quất 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA CS Vạn Tường 4 (CS8) 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Vạn Tường 2 (B Điện) 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA TTVH TT Vạn Tường 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA trường CĐ KTCN Dung Quất (160kVA) 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 1 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA TĐTN Dung Quất 2 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA trụ sở BQLKKT Dung Quất 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA đài truyền hình Dung Quất 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Khu nhà ỏ và DV CBCNV NMLD Dung Quất 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA xử lý nước thải TP Vạn Tường 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA chuyên gia vạn tường 2 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Nhà nghỉ Dưỡng Vạn Tường (320kVA) 25-04-21 16:52 25-04-21 19:08
ĐL Bình Sơn TBA Bình Minh 3 28-04-21 8:00 28-04-21 11:00
ĐL Bình Sơn TBA Bình Minh 8 29-04-21 8:00 29-04-21 11:00
ĐL Bình Sơn TBA Bình Minh 10 29-04-21 8:00 29-04-21 11:00
ĐIỆN LỰC TRÀ BỒNG
ĐL Trà Bồng TBA Trà Phong 9 26-04-21 10:00 26-04-21 11:45
ĐL Trà Bồng Trà Xinh 10 26-04-21 13:30 26-04-21 14:45
ĐL Trà Bồng TBA Trà Phong 4. 26-04-21 15:30 26-04-21 16:45
ĐIỆN LỰC SƠN TỊNH
ĐL Sơn Tịnh Tịnh An 8 25-04-21 7:30 25-04-21 10:30
ĐL Sơn Tịnh TBA Tịnh Hà 1 25-04-21 8:00 25-04-21 10:00
ĐL Sơn Tịnh TBA Tịnh Hà 2 25-04-21 8:00 25-04-21 10:00
ĐL Sơn Tịnh TBA Tịnh Hà 9 25-04-21 8:00 25-04-21 10:00
ĐIỆN LỰC SƠN HÀ
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Hải 7 25-04-21 8:00 25-04-21 11:30
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Hải 1 25-04-21 8:00 25-04-21 11:30
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Thủy 3 26-04-21 8:00 26-04-21 11:30
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Thủy 4 26-04-21 8:00 26-04-21 11:30
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Thủy 6 27-04-21 8:00 27-04-21 11:30
ĐL Sơn Hà TBA Sơn Thủy 7 27-04-21 8:00 27-04-21 11:30
ĐIỆN LỰC TP QUẢNG NGÃI
ĐL TP Quảng Ngãi TBA Nghĩa Phú 1 25-04-21 7:00 25-04-21 12:30
ĐL TP Quảng Ngãi Hùng Vương 1 - 473/E16.1 25-04-21 7:30 25-04-21 9:30
ĐL TP Quảng Ngãi Nguyễn Công Phương 4 - 471/E16.5 25-04-21 14:00 25-04-21 16:00
ĐL TP Quảng Ngãi Nghĩa Dõng 4 - 479/E16.1 25-04-21 14:30 25-04-21 15:45
ĐL TP Quảng Ngãi Quảng Phú 1 - 473/E16.5 26-04-21 8:00 26-04-21 10:00
ĐL TP Quảng Ngãi Quảng Phú 2 - 471/E16.5 26-04-21 14:00 26-04-21 16:00
ĐL TP Quảng Ngãi Hùng Vương 2 - 473/E16.1 27-04-21 6:00 27-04-21 9:30
ĐL TP Quảng Ngãi Trạm biến áp Trần Hưng Đạo 4 27-04-21 6:00 27-04-21 9:30
ĐL TP Quảng Ngãi Chu Văn An 2 - 473/E16.1 27-04-21 7:00 27-04-21 9:00
ĐL TP Quảng Ngãi Nguyễn Thông 1 - 473/E16.5 27-04-21 9:30 27-04-21 11:30
ĐL TP Quảng Ngãi Hoàng Hoa Thám 1 - 471/E16.5 27-04-21 13:00 27-04-21 15:00
ĐL TP Quảng Ngãi Quảng Phú 3 - 477/E16.5 27-04-21 15:30 27-04-21 17:30
ĐL TP Quảng Ngãi Phạm Văn Đồng 5 - 471/E16.1 28-04-21 7:00 28-04-21 9:00
ĐL TP Quảng Ngãi Trần Cao Vân 2 - 475/E16.1 28-04-21 8:00 28-04-21 10:00
ĐL TP Quảng Ngãi Quang Trung 14 - XT473/E16.1 28-04-21 9:30 28-04-21 11:30
ĐL TP Quảng Ngãi TBA Trương Định 3 28-04-21 13:00 28-04-21 15:00
ĐL TP Quảng Ngãi Nghĩa Dõng 7 - 479/E16.1 28-04-21 14:00 28-04-21 16:00
ĐL TP Quảng Ngãi Hai Bà Trưng 5 - 475/E16.1 28-04-21 15:30 28-04-21 17:30
ĐIỆN LỰC TƯ NGHĨA
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Kỳ 15 25-04-21 8:00 25-04-21 10:00
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Kỳ 5 25-04-21 8:00 25-04-21 11:00
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Phương 6 27-04-21 8:00 27-04-21 11:00
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Trung 7 27-04-21 8:30 27-04-21 10:30
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Thuận 3 29-04-21 7:30 29-04-21 9:30
ĐL Tư Nghĩa Nghĩa Kỳ 3 29-04-21 10:00 29-04-21 12:00
ĐL Tư Nghĩa La Hà 5 29-04-21 14:00 29-04-21 16:00
ĐIỆN LỰC NGHĨA HÀNH
ĐL Nghĩa Hành Hành Nhân 3 28-04-21 8:00 28-04-21 10:00
ĐL Nghĩa Hành Hành Dũng 3 28-04-21 11:00 28-04-21 13:00
ĐIỆN LỰC MỘ ĐỨC
ĐL Mộ Đức Đức Thạnh 5. 25-04-21 8:00 25-04-21 10:00
ĐL Mộ Đức Nhà máy xay 15t/ca. 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Đức Chánh 2 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Đức Chánh 17 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Đức Hiệp 2 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Đức Hiệp 7 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức NMSX Ngói màu Akura Vina 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Công ty CP Cấu kiện bê tông và hạ tầng Kiến Trường 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Trạm trộn bê tông Thiên Tân 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Công ty TNHH SX DVTM Hưng Phú 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Kho dự trữ 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Gạch không nung Phước Uyên 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức XN Quốc Tiến (2) 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức XN Quốc Tiến (1) 25-04-21 15:11 25-04-21 15:11
ĐL Mộ Đức Đức Chánh 2 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức Đức Chánh 17 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức NMSX Ngói màu Akura Vina 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức Trạm trộn bê tông Thiên Tân 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức Kho dự trữ 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức Gạch không nung Phước Uyên 25-04-21 15:12 25-04-21 16:00
ĐL Mộ Đức Đức Thạnh 1 26-04-21 8:00 26-04-21 11:00
ĐL Mộ Đức Đức Thắng 8 26-04-21 13:30 26-04-21 15:30
ĐL Mộ Đức Đức Thắng 4 27-04-21 8:00 27-04-21 13:00
ĐL Mộ Đức Đức Chánh 1 28-04-21 8:00 28-04-21 15:00
ĐL Mộ Đức Nuôi tôm Đức Phong 5 28-04-21 8:00 28-04-21 9:00
ĐL Mộ Đức Huyện Ủy Mộ Đức 28-04-21 11:30 28-04-21 12:30
ĐIỆN LỰC BA TƠ
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 13 26-04-21 8:30 26-04-21 9:30
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 14 26-04-21 8:30 26-04-21 9:30
ĐL Ba Tơ Thiên Tân 3 (Hầm Phụ 2) 26-04-21 8:30 26-04-21 9:30
ĐL Ba Tơ TBA Thiên Tân 7 26-04-21 8:30 26-04-21 9:30
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 13 26-04-21 9:30 28-04-21 16:00
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 14 26-04-21 9:30 28-04-21 16:00
ĐL Ba Tơ Thiên Tân 3 (Hầm Phụ 2) 26-04-21 9:30 28-04-21 16:00
ĐL Ba Tơ TBA Thiên Tân 7 26-04-21 9:30 28-04-21 16:00
ĐL Ba Tơ TBA Ba Ngạc 4 28-04-21 9:00 28-04-21 12:00
ĐL Ba Tơ TBA Ba Ngạc 6 28-04-21 9:00 28-04-21 12:00
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 13 28-04-21 16:00 28-04-21 17:00
ĐL Ba Tơ TBA Ba Xa 14 28-04-21 16:00 28-04-21 17:00
ĐL Ba Tơ Thiên Tân 3 (Hầm Phụ 2) 28-04-21 16:00 28-04-21 17:00
ĐL Ba Tơ TBA Thiên Tân 7 28-04-21 16:00 28-04-21 17:00

MAI UYÊN