Long An chuyển hơn 81 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ cho phép Long An chuyển mục đích sử dụng 81,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo văn bản số 542/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An, diện tích đất trên chuyển đổi phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, địa phương này chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục dích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

HẢI MY