Nhà để thờ cúng có bị chia thừa kế không?

Trường hợp người lập di chúc để lại phần nhà phía trước làm nơi thờ cúng, phần phía sau để cho con cháu. Nếu người lập di chúc mất và xảy ra tranh chấp chia thừa kế thì phần nhà thờ cúng có bị chia không?
Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.
Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.

Theo Luật sư Lê Đăng Liệu (Đoàn Luật sư TP.HCM) căn cứ Điều 648 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.  

Tại Điều 670 quy định trường hợp di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

Nếu người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng.

Trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Nếu người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Chỉ trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì phần di sản dùng vào việc thờ cúng không được chia thừa kế (ngoại trừ trường hợp phải thanh toán nghĩa vụ tài sản của người mất).

MY MY t/h