Quốc hội thông qua Nghị quyết kéo dài thời miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chiều 10/6, dựa trên số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).

Theo đó, Quốc hội quyết định kéo dài thời hạn miễn SDĐNN được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). 

Theo báo cáo, một số ý kiến đề nghị cần sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thuế SDĐNN cho phù hợp với quy định của pháp luật và thể hiện rõ chính sách miễn, giảm thuế đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về ý kiến này, UBTVQH cho rằng, thời gian qua, thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước và Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện tổng kết, đánh giá tổng thể chính sách thu liên quan đến đất đai, trong đó có thuế SDĐNN. 

Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản, trong đó đã đề xuất đưa đất nông nghiệp vào đối tượng không chịu thuế tài sản để tiếp tục thực hiện kết quả đạt được của chính sách miễn thuế SDĐNN hiện hành. Dự kiến nếu Luật Thuế tài sản được ban hành sẽ thay thế cho Luật Thuế SDĐNN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp). 

Tuy nhiên, trong quá trình gửi xin ý kiến về dự án Luật Thuế tài sản còn có nhiều ý kiến rất khác nhau. Do đó, các cơ quan của Chính phủ đang tiếp tục đánh giá tổng thể chính sách thuế đối với tài sản nói chung và đối với đất đai nói riêng, trong đó có chính sách thuế SDĐNN, trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp trong thời gian tới. 

Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết để kéo dài việc thực hiện chính sách miễn thuế SDĐNN trong giai đoạn vừa qua đến hết năm 2025. Việc ban hành Nghị quyết trước mắt để đảm bảo thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển; đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay. 

Theo Tờ trình Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Chính phủ trình Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết miễn thuế SDĐNN.

Việc kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến hết 2025 là nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chính sách miễn thuế SDĐNN, đảm bảo phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Miễn thuế SDĐNN hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để góp phần đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Từ đó, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo việc làm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay. Trong dài hạn, để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đánh giá kỹ để báo cáo Quốc hội khi nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai nói chung và chính sách thuế liên quan đến đất đai nói riêng tại thời điểm thích hợp.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

PV (t/h)