Việc tiếp cận thông tin về thị trường bất động sản của người dân có thể sẽ thuận tiện hơn trong thời gian tới

Hiện thị trường bất động sản Việt Nam đang dần bước vào việc hoàn thiện khung pháp lý và uốn nắn dần theo hướng hạn chế phân khúc phân lô bán nền vì đây là phân khúc phí phạm nguồn tài nguyên. Việc tiếp cận thông tin về thị trường bất động sản của người dân có thể sẽ thuận tiện hơn trong thời gian tới.

Nghị quyết số 18-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành ngày 16/6/2022 với nội dung "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Trong đó, mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu đến năm 2030: Hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó có quy định, định kỳ hàng năm, hàng quý bắt buộc phải công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này rất tốt cho thị trường, cả với các chủ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân. Việc quy định các chủ đầu tư, các sàn giao dịch phải báo cáo các số liệu thực tế sẽ giúp ích các cơ quan quản lý để có dữ liệu chuẩn về giao dịch, từ đó biết để quản lý, hỗ trợ quản lý thị trường tốt hơn. Tuy nhiên, cần có những phản hồi cụ thể từ nhiều phía để thông tin chính xác, kịp thời và đa chiều.

Với việc triển khai Nghị định lần này thì đối tượng chịu áp lực nhiều nhất là các địa phương khi phải nâng cấp công nghệ, nâng cao minh bạch, các chế tài. Điểm tích cực là nếu làm đúng, làm tốt theo quy định thì sốt đất sẽ được kiểm soát. Vấn đề đặt ra hiện nay là các địa phương có chịu triển khai nhanh, đồng bộ hay không.\

Cơ bản các chủ đầu tư dự án ở các đô thị lớn, các chủ đầu tư lớn đã thực hiện công bố thông tin, nhưng nhiều chủ đầu tư nhỏ, tại nhiều địa phương thì điều này chưa được thực hiện nghiêm túc. Do đó, nhìn rộng ra thì Nghị định lần này sẽ mang tính bao phủ và thiết lập quy tắc chung lên trên tất cả các chủ đầu tư trong thị trường, góp phần làm cho thị trường minh bạch hơn.

Cả Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị định số 44/2022/NĐ-CP đều được cho là sẽ tập trung giải quyết tốt các tồn tại lâu nay của thị trường, trong đó vấn đề kiểm soát tình trạng sốt đất, lãng phí tài nguyên, đầu cơ bất động sản và minh bạch thị trường là nhiều hơn cả.

Nghị quyết 18-NQ/TW nhằm hạn chế tình trạng "ôm đất" và đầu cơ rồi bỏ không, không đầu tư cho giá trị trên đất. Như vậy, trong tương lai, cơ quan quản lý sẽ hoạch định sản phẩm nào bị đánh thuế, trong đó tập trung vào sản phẩm để không: không ở, không khai thác, không tạo giá trị sẽ bị đánh thuế nhiều.

Tổng Hợp