Xử lý việc kê biên đấu giá đất không đúng diện tích như thế nào?

Một người rơi vào trường hợp: Tài sản người này thế chấp được ngân hàng kê biên bán đấu giá, đấu giá thành công và có người trúng đấu giá. Nhưng, khi giao tài sản, việc đo đạc lại diện tích không chính xác, cụ thể là giảm đáng kể so với thực tế đấu giá. Người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền để mua, nhưng bây giờ diện tích sai sót với đấu giá, phải làm gì?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời trên diễn đàn Luật Việt Nam như sau:

Theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013 về Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (điểm đ khoản 1).

Như vậy đối với đất trúng đấu giá sẽ thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo như thông tin bạn cung cấp, sau khi trúng đấu giá đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì người trúng đấu giá thực hiện đo lại thì phát hiện diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá, do đó, người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận. Tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

Người thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 thì Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến hội đồng định giá để đề nghị xem xét, giải quyết và trong đó nêu rõ về diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất mà hội đồng đấu giá niêm yết. Thực tế hiện nay, vẫn còn một số trường hợp diện tích thực tế có sự chênh lệch với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 62 Luật Khiếu nại 2011 cũng quy định: Hội đồng đấu giá tài sản có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình đấu giá; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại phát sinh sau cuộc đấu giá; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

THUẬN TIỆN (t/h)