Bạn nhìn thấy quả nho khô lẫn trong những hạt cà phê này không?

Ai tinh mắt hơn: Bạn có nhìn thấy quả nho khô lẫn trong những hạt cà phê này không?
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời. 
 Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời. 

 

AN LY (t/h)